POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Szanując prawo do prywatności klientów, Fit-me przedstawia swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o klientach.

  2. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  3. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Fit-me jest Firma Usługowo Handlowa Frania Niania z siedzibą w Częstochowie, przy ul. św. Rocha 51.

  4. W bazie Fit-me gromadzone są i przechowywane dane na temat klientów korzystających z treningu EMS takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

  5. Dane osobowe gromadzone są w bazie danych.

  6. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu świadczenia usługi i realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy usługi, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

  7. Dane osobowe klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie.

  8. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom administracji państwowej, organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości, na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez prawo.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w regulaminie podanie danych osobowych jest konieczne w celu rejestracji oraz realizacji usługi.

  10. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody można dokonać kontaktując się z Fit-me. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do: uzyskania od administratora dostępu do nich (art. 15 ust. 1 RODO), żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO), żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych (Prawo do bycia zapomnianym art. 17 ust. 1 RODO), żądania od administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 ust. RODO), w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO).

  12. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieje przepis prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń (art. 17 ust. 3 RODO).

  13. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

  14. Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator obowiązuje się do dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych.

  15. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Administratora na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

  16. Do przetwarzania danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

Przewiń na górę